Grau en Ciències Biomèdiques

Treball de Fi de Grau

 

PROGRAMA IMPULS

PREMIS IMPULS 

 

Normativa de Treball de Fi de Grau en Ciències Biomèdiques (UdL)

 

Ofertes TFG 

Els TFGs ofertats pels laboratoris de la Facultat de Medicina – IRB Lleida contemplen la possibilitat de ser continuats en el Treball Final de Master.

Models cel·lulars d’Atàxia de Friedreich
Supervisor  Joaquim Ros
E-mail joaquim.ros@cmb.udl.cat 

 

La mitofagia y la respuesta retrógrada en el proceso de envejecimiento
Supervisor Mª Angeles de la Torre Ruiz
E-mail madelatorre@cmb.udl.cat

 

BIOLOGIA MOLECULAR DE LA PROLIFERACIÓ CEL·LULAR I EL CÀNCER
Supervisor Eloi Garí, F. Ferrezuelo, Neus Pedraza
E-mail eloi.gari@cmb.udl.cat

 

Construcció de una ontologia de principis de organització biològica a nivell de circuits
Supervisor Rui Alves
E-mail ralves@cmb.udl.cat

 

Anàlisi de la RhoGTPasa RhoE en el desenvolupment del sistema nerviós de ratolí
Supervisor Joaquim Egea
E-mail joaquim.egea@cmb.udl.cat

 

Mecanismes patogènics i estratègies terapèutiques en models murins d’atròfia muscular espinal.
Supervisor Jordi Calderó Pardo
E-mail jordi.caldero@mex.udl.cat

 

Estudi de la regulació de l’autofagia en l’Atrofia Muscular Espinal: noves dianes terapèutiques per al tractament de la malaltia
Supervisor

Ana Garcerá / Rosa M Soler

E-mail rosa.soler@cmb.udl.cat

 

Estudi molecular i cel·lular de complexos SMC en el manteniment de la integritat i l’estructura dels cromosomes
Supervisor JORDI TORRES ROSELL, NEUS COLOMINA GABARRELLA
E-mail jordi.torres@cmb.udl.cat

 

Gestió d’assajos clínics en l’àmbit hospitalari

Supervisor

DAVID MARTINEZ ORTIN; DRA ANTONIETA SALUD SALVIA

E-mail eoncolleida@gmail.com

 

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials indica que tots els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un treball de fi de grau, el qual ha de formar part del pla d'estudis. El del grau en Ciències Biomèdiques té 6 ECTS; es realitzarà en l'últim curs i és un treball, autònom i individual, que cada estudiant haurà de fer sota l'orientació d'un tutor, qui actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge. Aquest treball permetrà a l'estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

 

 

Competències

Saber aplicar transversalment els coneixements i les habilitats adquirides en la resolució de problemes de patologia humana.

  • Interpretar la informació cientificotècnica amb un sentit crític, i ser capaç de fer presentacions basades en aquesta informació i l'elaboració de la hipòtesi de treball.
  • Utilitzar les eines i les tècniques de la informació i de la comunicació per a l'anàlisi de les dades i l'elaboració d'informes orals i escrits i d'altres activitats formatives i professionals.
  • Conèixer i utilitzar adequadament el vocabulari cientificotècnic propi dels diferents àmbits de la biomedicina.
  • Ser capaç d'escriure informes comprensibles sobre el treball realitzat, amb una justificació basada en els coneixements teoricopràctics aconseguits.
  • Utilitzar el mètode científic per analitzar dades i dissenyar estratègies experimentals relacionades amb la biomedicina.
  • Exposar públicament un treball científic.

Sistemes d'avaluació

Presentació i defensa en públic davant d'un tribunal. És una avaluació diversificada que inclou diferents ítems.