Grau en Ciències Biomèdiques

Objectius i competències

Objectius

El pla d'estudis està organitzat metodològicament perquè l'estudiantat, a més d'adquirir coneixements i saber-los aplicar, ha d'adquirir competències i habilitats professionals. La Facultat de Medicina de Lleida garantirà que l'estudiant hagi adquirit els coneixements necessaris per exercir les competències i assolir els objectius següents:

Habilitats en ciències biomèdiques

 • Proporcionar una formació científica en totes les facetes relacionades amb les ciències biomèdiques.
 • Desenvolupar les actituds i aptituds necessàries per ser capaç d'actuar àmpliament en matèria d'investigació biomèdica.
 • Donar als futurs professionals de les ciències biomèdiques amplis coneixements en ciències bàsiques, tècniques i mètodes d'investigació biomèdica, organització i gestió de la investigació, aspectes legals i ètics de la investigació, salut pública, idiomes i altres matèries complementàries.

Valors professionals, actituds i comportaments

 • Reconèixer els elements essencials de la professió de ciències biomèdiques, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, els seus hàbits, creences i cultures.
 • Desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats per treballar en equip.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial atenció a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en investigació biomèdica, així com a la motivació per a la qualitat.

Habilitats de comunicació i de maneig de la informació

 • Comunicar-se de manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment les relacionades amb ciències biomèdiques i salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb la investigació en ciències biomèdiques.

Habilitats de gestió i assessoria legal i científica

 • Assessorar en el desenvolupament, comunicació i gestió de projectes d'investigació en ciències biomèdiques, d'acord amb les necessitats socials, els principis ètics, els coneixements científics i la legislació vigent.
 • Interpretar els resultats i les observacions de projectes d'investigació en ciències biomèdiques.

Anàlisi crítica i investigació

 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, amb capacitat de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i biomèdica.

Competències

El catàleg de competències per obtenir el títol del grau en Ciències Biomèdiques s'ha elaborat a partir de les competències del grau en Ciències Biomèdiques de la Universitat de Marburg i els llibres blancs dels estudis de Biologia, Farmàcia, Medicina, Bioquímica i Biotecnologia. D'aquestes competències s'han seleccionat aquelles que són més rellevants per a la formació d'investigadors en biomedicina.

Mòdul I.Bloc Bases científiques de la vida (48 ECTS)

CE1. Aplicar i formular els conceptes matemàtics i físics de rellevància per a l'estudi de la biologia de l'ésser humà.

CE2. Aplicar els conceptes matemàtics i físics en experiments i investigacions biomèdiques.

CE3. Definir els principis bàsics de la química inorgànica

CE4 Aplicar coneixements sòlids de química orgànica que siguin rellevants per a les ciències biomèdiques

CE5. Aplicar els principis de química inorgànica, química orgànica i química física en l'estudi de biomolècules i processos bioquímics fonamentals

CE6. Descriure l'estructura i funció de les biomolècules

CE7. Descriure els mecanismes de síntesi i degradació de les biomolècules i la seva regulació

CE8. Integrar o classificar les bases moleculars i metabòliques del funcionament de l'organisme humà en relació a la patologia humana i a les tècniques terapèutiques

CE9. Reconèixer l'estructura i funció de les cèl·lules animals, així com el seu cicle vital, i els mecanismes que la regulen i adquirir una visió integrada a nivell molecular, estructural i funcional de les estructures cel·lulars i les seves alteracions en relació a la patologia humana

CE10. Manejar i aplicar els mètodes microscòpics utilitzats en la investigació biomèdica

CE11. Descriure els mecanismes d'emmagatzematge i processament de la informació genètica, així com els diferents nivells d'organització del genoma humà.

CE12. Aplicar les bases de la genètica, així com els mètodes per a l'estudi de les patologies genètiques

CE13. Avaluar críticament la literatura biomèdica en relació al disseny, anàlisi estadística i interpretació de resultats, així com saber interpretar les mesures de risc i associació, els intervals de confiança i la significació estadística.

CE14. Dissenyar estudis senzills i analitzar els resultats d'acord amb els objectius plantejats.

CE15. Diferenciar la biologia dels microorganismes en els seus aspectes estructurals, fisiològics i genètics, així com la seva diversitat.

CE16. Descriure els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció.

CE17. Aplicar les tècniques bàsiques de maneig de microorganismes.

CE18. Valorar críticament i utilitzar les tecnologies i fonts d'informació clínica i biomèdica, per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar informació clínica, científica i sanitària

CE19. Fer servir material i aplicar tècniques bàsiques de laboratori.

Mòdul II. Biologia Humana (52,5 ECTS)

CE20. Definir els fonaments de la fisiologia

CE21. Discriminar la forma, estructura i funcions dels aparells i sistema del cos humà, així com el seu desenvolupament embrionari i la seva organogènesi.

CE22. Diferenciar i classificar la diversitat de les cèl·lules animals i la seva integració en teixits i òrgans

CE23. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes

CE24. Definir les bases de la malaltia i les patologies humanes més prevalents.

CE25.Definir i aplicar la terminologia i el llenguatge mèdic utilitzat en la pràctica clínica

CE26. Interpretar una analítica normal

CE27. Reconèixer les característiques dels teixits a nivell cel·lular i molecular en les diferents situacions de lesió, adaptació i mort cel·lular

CE28. Utilitzar els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic

CE29. Descriure les bases moleculars, cel·lulars i fisiològiques del sistema immune i la resposta immune.

CE30. Aplicar la metodologia, realitzar i utilitzar cultius cel·lulars en la investigació biomèdica.

CE31. Aplicar els mètodes principals de la farmacologia i la toxicologia

CE32. Descriure les bases de la farmacodinàmica i la farmacocinètica.

CE33. Descriure els tipus bàsics de medicaments i les seves accions.

CE34. Descriure els tipus principals de verins, toxines i les seves accions.

CE35. Definir les bases moleculars, cel·lulars i genètiques dels mecanismes immunològics implicats en l'autoimmunitat i la hipersensibilitat. Així com els mecanismes immunopatològics i les bases patogenètiques de les malalties autoimmunes.

CE36. Descriure els fonaments de la immunitat innata i la inflamació, i la implicació de la inflamació crònica de baix grau en la patogènia de malalties prevalents: diabetis tipus 2, obesitat i síndrome metabòlica.

CE37. Reconèixer les bases de la immunoteràpia i la immunomodulació en les malalties autoimmunes i les malalties inflamatòries.

CE38. Definir els mecanismes de generació de la lesió de l'òrgan diana de les principals malalties autoimmunes sistèmiques i òrgan específiques.

CE39. Identificar les indicacions de les proves bioquímiques, hematològiques, immunològiques, microbiològiques, anatomopatològiques i d'imatge

CE40. Aplicar els mètodes de diagnòstic i estudi de la variació genètica

CE41.Processar una mostra biològica per al seu estudi mitjançant els diferents procediments diagnòstics

CE42. Valorar els paràmetres més usuals emprats en la descripció de les principals proves diagnòstiques de laboratori.

CE43. Aplicar els procediments de documentació clínica.

Mòdul III. Biologia Molecular i de Sistemes (40,5 ECTS)

CE44. Descriure l'estructura, propietats i nivells d'organització del DNA i RNA.

CE45. Definir les bases moleculars i els mecanismes de flux de la informació genètica i la seva regulació.

CE46. Aplicar els criteris bàsics per a la validació quantitativa d'anàlisi a nivell global de cèl·lula o organisme.

CE47. Valorar les tècniques d'anàlisi de l'estructura i expressió dels genomes.

CE48. Valorar les tècniques d'estudi del proteoma cel·lular.

CE49. Avaluar les tècniques d'estudi dels metabòlits cel·lulars.

CE50. Discriminar les singularitats de l'anàlisi genètica molecular i les seves implicacions biotecnològiques i biomèdiques.

CE51. Definir els fonaments i aplicar la metodologia utilitzada en la modificació genètica dels organismes.

CE52. Aplicar coneixements de biologia animal necessaris per poder realitzar experimentació amb animals.

CE53. Aplicar correctament les bases legals i els principis de bioètica relacionats amb el desenvolupament i l'aplicació de les metodologies moleculars i cel·lulars en la pràctica de les ciències biomèdiques i ciències de la vida.

CE54. Reconèixer i aplicar mesures per evitar els problemes ecològics-ambientals en el desenvolupament i aplicació de les ciències de la vida

CE55. Utilitzar les diferents eines bioinformàtiques per extreure informació de bases de dades en relació a l'estructura i funció de gens i proteïnes, i conèixer els mètodes de comparació de seqüències i de comparació entre diferents genomes.

CE56. Discriminar els fonaments dels llenguatges de programació que permeten l'extracció d'informació de bases de dades de genòmica, proteòmica i metabolòmica.

CE57. Aplicar i valorar els mètodes electroforètics per a la separació de proteïnes i àcids nucleics

CE58. Aplicar i valorar tècniques immunològiques qualitatives i quantitatives aplicades a l'anàlisi de molècules i cèl·lules

CE59. Aplicar tècniques de luminometria, citometria, cromatografia i espectrometria.

CE60. Aplicar els mètodes bàsics de Biologia Molecular utilitzats en la investigació biomèdica

CE61. Diferenciar els mitjans tècnics i metodològics utilitzats en investigació biomèdica

Mòdul IV. Problemes Clínics (45 ECTS) (Mòdul interdisciplinari centrat en problemes mèdics en les patologies humanes)

CE62. Descriure les bases moleculars, cel·lulars, genètiques i epigenètiques de malalties com: càncer, malalties de sistema nerviós, malalties cardiovasculars i de processos relacionats com l'envelliment.

CE63. Comprendre les bases biològiques de les patologies humanes més prevalents, així com aplicar aquest coneixement per a dissenyar una hipòtesi de treball d'investigació

CE64. Descriure les principals línies d'investigació amb què s'estan abordant les patologies humanes més prevalents.

CE65. Analitzar la informació científica a través de publicacions especialitzades, així com ser capaç de resumir-la i presentar-la en diferents formats.

CE66. Reconèixer la metodologia científica de la investigació.

Mòdul V. Pràctiques Tutelades i Treball de Fi de Grau (30 ECTS)

CE67. Aplicar la metodologia científica en la investigació biomèdica. Aprendre a treballar al laboratori integrant-se a un grup científic i participant en totes les seves activitats

CE68. Desenvolupar habilitats de treball i relacions interpersonals en un entorn laboral i conèixer l'organització de centres de recerca i empreses de ciències biomèdiques.

CE69. Aplicar transversalment els coneixements i habilitats adquirits en la resolució de problemes.

CE70. Treball de Fi de Grau: Matèria transversal que es realitzarà associat a diferents matèries. Descriure i sintetitzar la informació cientificotècnica amb un sentit crític, i ser capaç de fer presentacions basades en aquesta informació i de l'elaboració d'hipòtesis de treball.

CE71. Utilitzar eines i tècniques de la informació i comunicació per a l'anàlisi de dades i l'elaboració d'informes orals i escrits i altres activitats formatives i professionals.

CE72. Utilitzar adequadament el vocabulari científic i tècnic propi dels diferents àmbits de les ciències biomèdiques Ser capaç de realitzar informes escrits comprensibles sobre el treball realitzat, amb una justificació basada en els coneixements teoricopràctics aconseguits

CE73. Utilitzar el mètode científic per analitzar dades i dissenyar estratègies experimentals relacionades amb ciències biomèdiques

CE74. Presentar una exposició pública d'un treball científic

 

Les competències generals (adaptades a la titulació):

 

Competències Bàsiques

CB1 Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi

CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències Generals

CG1. Tenir una correcta expressió oral i escrita

CG2 Dominar una llengua estrangera.

CG3 Dominar les TIC

CG4 Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

CG5 Aplicar la perspectiva de gènere a las tasques pròpies de l’àmbit professional

 

Mòdul VI. Matèries Optatives (24 ECTS)

 • Contribuir a les competències transversals de la titulació.
 • Conèixer els principis fonamentals de la biologia de sistemes i ser capaç d'orientar el raonament sobre un problema d'investigació interrelacionant els nivells genòmic, proteòmic i metabolòmic.
 • Conèixer el concepte de model matemàtic d'un sistema i el seu paper en l'avaluació de la hipòtesi sobre la integració dels diferents elements que componen el sistema que és objecte d'estudi.
 • Conèixer la importància dels aspectes dinàmics en l'avaluació de problemes metabòlics, amb especial atenció al paper de la simulació en l'avaluació de models.
 • Conèixer els processos de proliferació i els de diferenciació cel·lular, així com els mecanismes que intervenen en la seua regulació.
 • Conèixer els principals canvis morfològics, mecanismes cel·lulars i moleculars que es produeixen als embrions animals durant les diferents etapes de la seua diferenciació, així com els canvis que tenen lloc en l'expressió de gens.
 • Les cèl·lules mare i el seu potencial terapèutic en el tractament de les diferents patologies humanes. Conèixer els processos moleculars, genètics, cel·lulars i fisiològics que intervenen en les interaccions microorganisme-hoste.
 • Conèixer els mecanismes pels quals els microorganismes desenvolupen una resposta genòmica i proteòmica diferencial durant el procés infecciós.
 • Induir estratègies per al disseny de fàrmacs antiinfecciosos.
 • Conèixer i saber aplicar l'anàlisi genètica en l'estudi i la caracterització de les malalties humanes. Conèixer i entendre el paper dels factors genètics individuals i poblacionals en el manteniment de la salut i la prevenció de les malalties.
 • Conèixer i saber aplicar les tècniques de diagnòstic genètic, cromosòmic i molecular.
 • Conèixer els principis bàsics i els fonaments de la bioquímica clínica utilitzats en la diagnosi.
 • Comprendre els processos bioquímics en relació amb la seua rellevància en la patologia humana.
 • Conèixer les aplicacions utilitzades en bioquímica clínica per a la diagnosi i el monitoratge de patologies.
 • Conèixer els principis fonamentals del disseny d'experiments, amb especial atenció a la metodologia d'assajos clínics.
 • Ser capaç de planificar un assaig clínic, justificant-ne el disseny, la selecció de la mostra i l'anàlisi de les dades.
 • Ser capaç d'aplicar els mètodes d'ajustament de models multivariants i d'analitzar els resultats pertinents en funció del disseny de l'estudi.
 • Ser capaç d'interpretar els resultats estadístics d'un estudi i de discutir les conclusions en funció dels resultats de l'anàlisi.