Grau en Ciències Biomèdiques

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Ciències Biomèdiques
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Ciències Biomèdiques per la Universitat de Lleida
Centre docent:  Facultat de Medicina
                       C/ Montserrat Roig nº 2 
                       25008 Lleida
                       T (+34) 973 70 24 00
                       http://www.medicina.udl.cat                    

  ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
· Matèries de Formació Bàsica (FB) 60
· Matèries Obligatòries (OB) 126
· Matèries Optatives (OP) 24
· Treball Fi de Grau (TFG) 6
· Pràctiques Externes (PE) 24
  Crèdits totals 240

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101500 FONAMENTS FISICOMATEMÀTICS B 6
101536 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL T 6
101503 BIOLOGIA CEL·LULAR T 7,5
101534 QUÍMICA GENERAL I ORGÀNICA T 7,5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101538 ANATOMIA HUMANA T 6
101539 HISTOLOGIA HUMANA B 6
101514 BIOLOGIA MOLECULAR B 6
101535 BIOQUÍMICA METABÒLICA T 6
101650 FISIOLOGIA HUMANA T 9
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101537 MICROBIOLOGIA B 9
101509 FISIOPATOLOGIA HUMANA B 9
101504 GENÈTICA T 6
101510 PATOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101517 BIOÈTICA, ASPECTES LEGALS EN CIÈNCIES BIOMÈDIQUES I BASES PER A LA MANIPULACIÓ D'ANIMALS T 6
101652 PROTEÒMICA I ENGINYERIA DE PROTEÏNES B 6
101505 BIOESTADÍSTICA T 6
101651 IMMUNOLOGIA B 6
101516 ENGINYERIA GENÈTICA B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101532 NEUROCIÈNCIA FONAMENTAL B 9
101518 BIOINFORMÀTICA I BIOLOGIA DE SISTEMES B 6
101659 PATOLOGIA VASCULAR B 3
101653 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS I: CULTIUS CEL·LULARS B 3
101655 CÀNCER I B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101656 CÀNCER II B 6
101533 MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS B 6
101528 MICROBIOLOGIA AVANÇADA O 6
101513 FARMACOLOGIA B 6
101531 MODELITZACIÓ MATEMÀTICA I ESTADÍSTICA DE PROCESSOS BIOLÒGICS (BIOMODELS) O 6
101527 BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I MEDICINA REGENERATIVA O 6
101530 BIOQUÍMICA CLÍNICA O 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101661 BIOEMPRESA O 3
101660 BIOMEDICINA FORENSE O 3
101657 ESTRÈS EN SISTEMES BIOLÒGICS B 6
101526 BIOLOGIA SINTÈTICA EN BIOMEDICINA O 6
101654 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS II B 6
101529 GENÈTICA HUMANA O 6
101662 JOURNAL CLUB FOR BIOMEDICAL STUDENTS O 3
101658 ENVELLIMENT B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101524 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
101523 PRÀCTICUM B 24

Prerequisits per al grau en Ciències Biomèdiques.

 • Per matricular-se de la matèria Bioinformàtica cal tenir aprovades la Bioquímica Estructural, la Bioquímica Metabòlica i la Biologia Molecular.
 • Per matricular-se de la matèria Biologia de Sistemes (optativa) cal tenir aprovada la Bioinformática.
 • Per poder fer les pràctiques tutorades (Pràcticum) i el Treball Final de Grau cal tenir aprovats els mòduls I, II i III, mes dues matèries del mòdul IV.
 • Per matricular-se de la optativa Genètica Humana cal tenir aprovada la Genètica.
 • Per matricular-se de la optativa Microbiologia II (Microbiologia avançada) cal tenir aprovada la Microbiologia
 • Per matricular-se de la Optativa Modelització Matemàtica i Estadística de Processos Biològics (Biomodels) cal tenir aprovada la Bioestadística.

----------------------------------------------

Matèries Bàsiques: Biologia Cel.lular; Fisiologia Humana; Bioquímica Estructural; Anatomia Humana; Bioestadística; Química General i Orgànica; Bioètica, i Genètica.

Mòdul I. Bases Científiques de la Vida: Fonaments Fisicomatemàtics, Química General i Orgànica, Bioquímica Estructural, Bioquímica Metabòlica, Biologia Cel∙lular , Genètica, Bioestadística, i Microbiologia.

Mòdul II. Biologia Humana: Anatomia Humana; Histologia Humana; Fisiologia Humana, Fisiopatologia Humana, Patologia Cel∙lular i Molecular, Immunologia i Cultius Cel∙lulars, Farmacologia, i Immunopatologia.

Mòdul III. Biologia Molecular: Biologia Molecular; Proteòmica i Enginyeria de Proteïnes; Enginyeria Genètica; Bioètica; Aspectes Legals en Ciències Biomèdiques i Bases per a la Manipulació d'Animals; Bioinformàtica, i Tècniques Instrumentals.

Mòdul IV Problemes clínics: Càncer; Malalties del Sistema Nerviós, Neurociència fonamental; Estrès en Sistemes Biològics, i Envelliment i Patologia Vascular.

Mòdul V. Pràcticum i treball de fi de grau.

 

Avaluació de les matèries

En la majoria de matèries el sistema d'avaluació és molt similar en tots els mòduls teoricopràctics. És una avaluació diversificada en la qual es tenen en compte els aspectes següents:

 • Proves escrites sobre continguts i conceptes teòrics (50%).
 • Avaluació contínua (50%):
  • Avaluació de les activitats relacionades amb les pràctiques o la resolució de problemes (20%).
  • Avaluació de la capacitat d'integració de conceptes i la seua aplicació de manera transversal (30%).
 • L'avaluació de les pràctiques externes es farà a través d'un dossier, i de la presentació i de la defensa d'un treball en públic.