Grau en Ciències Biomèdiques

Accés

Perfil d'ingrés


El grau en Ciències Biomèdiques està orientat a l'anàlisi de les bases biològiques de la patologia humana i té com a objectiu formar professionals i investigadors en ciències de la salut que siguin capaços d'entendre els avenços en biologia cel·lular i molecular i aplicar-los al camp de la medicina, i d'integrar els coneixements bàsics dels mecanismes moleculars i les seues funcions biològiques amb la seua aplicació a la salut i a les malalties humanes. 

Per accedir als estudis de grau de les universitat públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s'anuncien oportunament, triant les preferències d'estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del Consell Interuniversitari de Catalunya, mitjançant la qual es pretén garantir que l'accés a la universitat de l'estudiantat que prové del batxillerat i de les persones més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació de places. L'accés està regulat pel RD 412/2014.

Amb relació a la fase general per a la nota d'admissió al grau, els paràmetres de ponderació seran de 0,2 per a Biologia, Química, Física i Matemàtiques.  Enllaç ponderacions

EVOLUCIÓ DE LES NOTES DE TALL
  1a assignació 4a assignació
2018 11,760 11,760
2019 11,869 11,792
2020
12,095 10,121
2021 12,324 12,287
2022 12,473  

 

CURSOS POSTERIORS

Criteris d'admissió a la Facultat de Medicina aprovats en Comissió d'Ordenació Acadèmica de la Universitat de Lleida de 22 de novembre de 2019 Criteris admissió

Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

  • Laboratoris hospitalaris d'anàlisis clíniques i anatomia patològica.
  • Indústria biomèdica.
  • Universitats i instituts.
  • Periodisme i divulgació científica.
  • Assessoria legal, científica i tècnica en biomedicina.

Sortides professionals

  • Investigador/a biomèdic/a.
  • Gestor/a de la investigació biomèdica.
  • Assessor/a legal, científic/a i tècnic/a en biomedicina.
  • Docent en universitats i instituts.

Altra informació d'interès: