Grau en Ciències Biomèdiques

Treball de Fi de Grau

 

 

PROGRAMA IMPULS

PREMIS IMPULS 

IMATGES PREMIS

 

Ofertes TFG 

Els TFGs ofertats pels laboratoris de la Facultat de Medicina – IRB Lleida contemplen la possibilitat de ser continuats en el Treball Final de Master.

Models cel·lulars d’Atàxia de Friedreich
Supervisor  Joaquim Ros
E-mail joaquim.ros@cmb.udl.cat 

 

La mitofagia y la respuesta retrógrada en el proceso de envejecimiento
Supervisor Mª Angeles de la Torre Ruiz
E-mail madelatorre@cmb.udl.cat

 

BIOLOGIA MOLECULAR DE LA PROLIFERACIÓ CEL·LULAR I EL CÀNCER
Supervisor Eloi Garí, F. Ferrezuelo, Neus Pedraza
E-mail eloi.gari@cmb.udl.cat

 

Construcció de una ontologia de principis de organització biològica a nivell de circuits
Supervisor Rui Alves
E-mail ralves@cmb.udl.cat

 

Anàlisi de la RhoGTPasa RhoE en el desenvolupment del sistema nerviós de ratolí
Supervisor Joaquim Egea
E-mail joaquim.egea@cmb.udl.cat

 

Mecanismes patogènics i estratègies terapèutiques en models murins d’atròfia muscular espinal.
Supervisor Jordi Calderó Pardo
E-mail jordi.caldero@mex.udl.cat

 

Estudi de la regulació de l’autofagia en l’Atrofia Muscular Espinal: noves dianes terapèutiques per al tractament de la malaltia
Supervisor

Ana Garcerá / Rosa M Soler

E-mail rosa.soler@cmb.udl.cat

 

Estudi molecular i cel·lular de complexos SMC en el manteniment de la integritat i l’estructura dels cromosomes
Supervisor JORDI TORRES ROSELL, NEUS COLOMINA GABARRELLA
E-mail jordi.torres@cmb.udl.cat

 

Gestió d’assajos clínics en l’àmbit hospitalari

Supervisor

DAVID MARTINEZ ORTIN; DRA ANTONIETA SALUD SALVIA

E-mail eoncolleida@gmail.com

 

Més informació sobre les ofertes:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7LLVDXY-Lf5fnRzeVNtRWpjQ1R3SkpTeFdDdnpDU1dCLU9mZGhzY2YwWW01WVhFMGpCS2s&usp=sharing

https://twitter.com/PracticumBiomed

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials indica que tots els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un treball de fi de grau, el qual ha de formar part del pla d'estudis. El del grau en Ciències Biomèdiques té 6 ECTS; es realitzarà en l'últim curs i és un treball, autònom i individual, que cada estudiant haurà de fer sota l'orientació d'un tutor, qui actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge. Aquest treball permetrà a l'estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

 

 

Competències

Saber aplicar transversalment els coneixements i les habilitats adquirides en la resolució de problemes de patologia humana.

  • Interpretar la informació cientificotècnica amb un sentit crític, i ser capaç de fer presentacions basades en aquesta informació i l'elaboració de la hipòtesi de treball.
  • Utilitzar les eines i les tècniques de la informació i de la comunicació per a l'anàlisi de les dades i l'elaboració d'informes orals i escrits i d'altres activitats formatives i professionals.
  • Conèixer i utilitzar adequadament el vocabulari cientificotècnic propi dels diferents àmbits de la biomedicina.
  • Ser capaç d'escriure informes comprensibles sobre el treball realitzat, amb una justificació basada en els coneixements teoricopràctics aconseguits.
  • Utilitzar el mètode científic per analitzar dades i dissenyar estratègies experimentals relacionades amb la biomedicina.
  • Exposar públicament un treball científic.

Sistemes d'avaluació

Presentació i defensa en públic davant d'un tribunal. És una avaluació diversificada que inclou diferents ítems.

Fitxa formativa Practicum i TFG